Regler for privattræning i KTK

Regler for Privattræning i KTK søger at understøtte klubbens ønske om en øget aktivering af klubbens medlemmer i klubtræningsaktiviteter for bedst muligt at udnytte banekapaciteten samtidig med, at man ønsker at give mulighed for at dække noget af den efterspørgsel, som er efter muligheden for at tage private træningstimer. Reglerne søger at afspejle de forslag og indstillinger, som generalforsamlingen de seneste år er kommet med, samt understøtte den linje som bestyrelsen har udstukket i fht værdier og vision.
 

Regler for Privattræning i KTK
 

1. Trænere der ønsker at give privattræning i KTK til klubbens medlemmer skal være godkendt af KTK’s cheftræner og være tilknyttet KTK’s trænerteam som timetræner. (se hjemmeside: http://ktk-tennis.dk/breddeaktiviteter/sport/breddetraenere )
2. Privattræning på KTK’s baner, forudsætter at træneren forinden har et aktivt medlemskab af KTK.
3. Træneren skal altid selv optræde som en del af selve banebookingen.
4. Trænere må ikke, uden tilladelse fra klubbens cheftræner, arrangere privat holdtræning (+2 spillere).
Hvis man er i tvivl, kontaktes KTK’s cheftræner forinden træningen arrangeres.
5. Privattræning af KTK-klubtrænere må ikke overstige et omfang der udgør mere end gennemsnitligt 3 ugentlige timer. Hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere træning, påhviler det træneren at kontakte klubbens cheftræner med henblik på at få oprettet flere klubhold.
6. Der må ikke privattrænes i ’primetime’. Definition af primetime er følgende:
Indendørssæsonen: Hverdage fra kl 16-21, samt weekender fra kl 8-16
Udendørssæsonen: Hverdage fra kl 16-21, samt weekender fra kl 9-15
7. Der må ikke privattrænes spillere, der ikke er medlemmer af KTK.
8. Klubbens bolde må kun benyttes til holdtræning i klub-regi (træner man privat / giver privattræning på KTK’s baner bruges egne bolde).
9. Klubbens skabe må kun benyttes til klubbens effekter. Har man egne effekter (ketcher / sko / bolde osv.) skal disse opbevares andetsteds. Klubben kan hjælpe med udlejning af skabe.
10. Klubbens effekter (boldmaskine, ketchere mv.) må ikke benyttes eller lejes ud af træneren.
Modtages der vederlag for træningen, påhviler det træneren selv at indberette indtægten til SKAT.

 

 

 

Det påhviler trænerne og medlemmerne at sikre, at private træningstimer følger ovenstående retningslinjer. Specifikt er det også trænerens ansvar at sikre sig kendskab til aktuelle restriktioner og retningslinjer for banebookinger og betalinger.
Overholdes de gældende regler ikke, vil træneren første gang modtage en advarsel.
Gentages det en anden gang, vil træneren miste retten til at give privattimer på KTK’s anlæg.
Tredje gang, kan det medføre eksklusion af KTK.

 

Banetegningsreglement og ordensregler

Banetegnings- og Ordensreglementerne søger at sikre balancen mellem, hvor ofte det enkelte medlem ønsker at spille, med antallet af tilgængelige baner og aktive medlemmer i klubben, således at vi understøtter en fair og positiv klubånd, hvor vi sikrer, at det enkelte medlem har mulighed for at få glæde af sit medlemskab.

BANETEGNINGSREGLEMENT

 

Medlemmer og gæster kan booke baner via bookingsystemet over nettet eller i klubhuset ved brug af medlemsnummer og pinkode.

Der skal 2 aktive medlemmer til at booke en banetime til medlemspris. Et aktivt medlem, der spiller med en gæst, skal betale gæstetime. Gæster skal kun bruge et nummer til at booke bane til gæstepris.

Hvis et ikke-medlem deltager på en bane med flere deltagende aktive medlemmer skal der stadig betales gæstetime.

Bookinger kan max foretages 7 dage frem i tiden. Gæster kan kun booke 3 dage frem.

Udendørs kan man kun have én åben booking pr. medlemskab, uden at betale gæstepris for time nr 2. 

Det er muligt at tegne dobbelt medlemskab ved betaling af dobbelt kontingent.

Der kan bookes med gæster inden for tidspunkter, der er bestemt af bestyrelsen. Betaling sker via bookingsystemet i forbindelse med banebooking.

Er en bane udendørs ikke taget i brug senest 10 minutter efter den bookede banetid (ved fremmøde af mindst én spiller), har andre medlemmer ret til at overtage banen efter først til mølle princippet. Er den bookede bane en betalt time (medlem med gæst eller ren gæstetime), så har den betalende part dog ret til banen selv ved for sent fremmøde.

Alle aktive medlemmer af KTK har adgang til at spille på ikke-bookede baner uden banebooking.

Hvis en bane tages i brug uden booking, kan andre efter booking af banen gøre krav på denne inden for de første 10 minutter. Bookes banen som en betalt time kan der også gøres krav på banen efter de første 10 minutter.

Dagmedlemmer kan kun booke bane i perioden fra mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 07:00 og kl. 16:30 (sidste banebooking kl. 15:30). Uden for dette tidsrum er dagmedlemmet at betragte som gæst og underlagt disse bestemmelser.

Bestyrelse og Turneringsudvalg kan til enhver tid disponere over alle baner til turneringer, træning og andre aktiviteter. Der vil normalt være reserveret med turneringsmarkering. Det bemærkes, at såfremt turneringskampe ikke er færdigspillet inden for den tegnede tid, skal disse kampe færdigspilles, uanset om andre har tegnet banen.

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre reglerne for bane- og gæstebooking.

DET ER STRENGT FORBUDT AT ”FUPTEGNE”, DVS AT LÅNE ELLER BENYTTE ANDRE MEDLEMMERS BOOKINGNUMRE.

Det er opfattet som ulovlig booking at spærre mere end det tilladte antal banetimer ved at booke en bane som en gæstetime, for så senere at slette gæstetimen og ændre bookingen til en medlemsbooking.

Enhver overtrædelse eller omgåelse af dette reglement kan medføre inddragelse af de impliceredes bookingnumre og give karantæne i kortere eller længere tid.

Bestyrelsen

Juni 2020

 

ORDENSREGLEMENT FOR UDENDØRS BANER

§ 1

For at benytte klubbens faciliteter kræves – bortset fra gæster på besøg – aktivt eller passivt medlemskab af klubben.

§ 2

Banerne må ikke benyttes før indmeldelse har fundet sted. Ved indmeldelse betales der årets fastsatte kontingent. Endvidere betales ved første indmeldelse eller såfremt man ikke har været medlem det foregående år et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr (jf. §7 i LOVE).

§ 3

Alle aktive medlemmer af klubben skal bære en synlig gyldig tag i skoen under spil.

§ 4

Alle, der opholder sig på anlægget, skal til enhver tid rette sig efter henstillinger fra bestyrelsesmedlemmer eller klubbens ansatte. Krænkende, truende og/eller voldelig adfærd tolereres ikke og har skærpende karakter.

§ 5

Banerne må kun benyttes, når nettene er hejst og må kun betrædes med bløde tennissko uden hæle (jogging- eller løbesko må ikke benyttes). Kun banemanden, baneudvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte må hejse de sænkede net. Medlemmerne skal altid benytte banerne så skånsomt som muligt.

§ 6

Spilletiden for en booket bane er en time, der enten går fra klokken hel til hel eller fra klokken halv til halv. Ved spilstart skal banen vandes efter forholdene. Ved spilletids ophør skal bane og linier være fejet, således at banen er klar til de næste brugere.

§ 7

Klubben påtager sig intet ansvar for medlemmernes ejendele, der henstår eller henligger i klubhus, omklædningsrum eller på anlægget.

§ 8

Handel på anlægget må kun foretages af klubben eller kantinen/cafeteriet eller efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 9

Flasker, glas, kopper m.m. må ikke efterlades på banerne, græsplænerne eller andet sted på anlægget, men skal af brugerne altid bringes tilbage til kantinen/cafeteriet.

§ 10

Affald skal anbringes i affaldsbeholderne.

§ 11

Al beplantning, der forefindes på anlægget, er klubbens ejendom.

§ 12

Hunde på anlægget skal føres i snor.

§ 13

Cykler skal anbringes i stativerne foran anlægget.

§ 14

Tilsidesættelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid.

Bestyrelsen

Maj 2021

 

 

 

 

ORDENSREGLEMENT FOR INDENDØRS BANER

§ 1

På banerne må der kun spilles i rene sportssko.

Publikum m.fl. må ikke anvende udendørs fodtøj i hallen.

§ 2

Der må ikke benyttes bolde med grus på.

§ 3

Der må kun medbringes rent vand i hallen.

§4

Affald skal anbringes i affaldsbeholderne.

§ 5

Tilsidesættelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid.

Bestyrelsen

Juli 2013

 
  Download documents